Honda Civic Fuel Tank Sizes


Civic X Sedan (facelift) | 2019-2020

 Civic X Sedan (facelift) 2019-2020

Fuel tank capacity
47 liters

Civic X Hatchback (facelift) | 2019-2020

 Civic X Hatchback (facelift) 2019-2020

Fuel tank capacity
47 liters

Civic X Coupe (facelift) | 2019-2020

 Civic X Coupe (facelift) 2019-2020

Fuel tank capacity
47 liters

Civic X Type R | 2017-now

 Civic X Type R 2017-now

Fuel tank capacity
46 liters

Civic X Hatchback | 2017-2019

 Civic X Hatchback 2017-2019

Fuel tank capacity
46 liters

Civic X Sedan | 2016-2019

 Civic X Sedan 2016-2019

Fuel tank capacity
46 liters

Civic X Edition | 2016-2019

 Civic X Edition 2016-2019

Fuel tank capacity
50 liters

Civic X Coupe | 2016-2019

 Civic X Coupe 2016-2019

Fuel tank capacity
46 liters

Civic IX Type R | 2015-2016

 Civic IX Type R 2015-2016

Fuel tank capacity
50 liters

Civic IX Tourer (facelift) | 2014-2017

 Civic IX Tourer (facelift) 2014-2017

Fuel tank capacity
50 liters

Civic IX Hatchback (facelift) | 2014-2017

 Civic IX Hatchback (facelift) 2014-2017

Fuel tank capacity
50 liters

Civic IX Tourer | 2013-2014

 Civic IX Tourer 2013-2014

Fuel tank capacity
50 liters

Civic IX | 2012-2014

 Civic IX 2012-2014

Fuel tank capacity
50 liters

Civic IX Sedan | 2012-2014

 Civic IX Sedan 2012-2014

Fuel tank capacity
50 liters

Civic VIII Type R | 2007-2010

 Civic VIII Type R 2007-2010

Fuel tank capacity
50 liters

Civic VIII sedan | 2006-2011

 Civic VIII sedan 2006-2011

Fuel tank capacity
50 liters

Civic 5D VIII | 2006-2011

 Civic 5D VIII 2006-2011

Fuel tank capacity
50 liters

Civic VII | 2001-2006

 Civic VII 2001-2006

Fuel tank capacity
50 liters

Civic VII Hatchback | 2001-2005

 Civic VII Hatchback 2001-2005

Fuel tank capacity
50 liters

Civic VII Fastback | 2001-2006

 Civic VII Fastback 2001-2006

Fuel tank capacity
50 liters

Civic VII Coupe | 2001-2006

 Civic VII Coupe 2001-2006

Fuel tank capacity
50 liters

Civic VI Wagon | 1998-2000

 Civic VI Wagon 1998-2000

Fuel tank capacity
55 liters

Civic VI Coupe | 1996-2001

 Civic VI Coupe 1996-2001

Fuel tank capacity
45 liters

Civic VI Hatchback | 1995-2001

 Civic VI Hatchback 1995-2001

Fuel tank capacity
45 liters

Civic VI Fastback | 1995-2002

 Civic VI Fastback 1995-2002

Fuel tank capacity
55 liters

Civic V Coupe | 1993-1996

 Civic V Coupe 1993-1996

Fuel tank capacity
45 liters

Civic V | 1991-1995

 Civic V 1991-1995

Fuel tank capacity
45 liters

Civic V Hatchback | 1991-1995

 Civic V Hatchback 1991-1995

Fuel tank capacity
45 liters

Civic V Fastback | 1991-1997

 Civic V Fastback 1991-1997

Fuel tank capacity
55 liters

Civic X Sedan (facelift) | 2019-2020

Fuel tank capacity Analytics
 Civic X Sedan (facelift) 2019-2020

47 liters

Civic X Sedan (facelift) | 2019-2020 has got the same fuel tank size as previous generation.

Civic X Hatchback (facelift) | 2019-2020

Fuel tank capacity Analytics
 Civic X Hatchback (facelift) 2019-2020

47 liters

Civic X Hatchback (facelift) | 2019-2020 has got the same fuel tank size as previous generation.

Civic X Coupe (facelift) | 2019-2020

Fuel tank capacity Analytics
 Civic X Coupe (facelift) 2019-2020

47 liters

Civic X Coupe (facelift) | 2019-2020 has got 1 liters more in its fuel tank than previous generation of 2017-2020.

Civic X Type R | 2017-now

Fuel tank capacity Analytics
 Civic X Type R 2017-now

46 liters

Civic X Type R | 2017-now has got the same fuel tank size as previous generation.

Civic X Hatchback | 2017-2019

Fuel tank capacity Analytics
 Civic X Hatchback 2017-2019

46 liters

Civic X Hatchback | 2017-2019 has got the same fuel tank size as previous generation.

Civic X Sedan | 2016-2019

Fuel tank capacity Analytics
 Civic X Sedan 2016-2019

46 liters

Civic X Sedan | 2016-2019 has got 4 liters less in its fuel tank than previous generation of 2016-2019.

Civic X Edition | 2016-2019

Fuel tank capacity Analytics
 Civic X Edition 2016-2019

50 liters

Civic X Edition | 2016-2019 has got 4 liters more in its fuel tank than previous generation of 2016-2019.

Civic X Coupe | 2016-2019

Fuel tank capacity Analytics
 Civic X Coupe 2016-2019

46 liters

Civic X Coupe | 2016-2019 has got 4 liters less in its fuel tank than previous generation of 2015-2016.

Civic IX Type R | 2015-2016

Fuel tank capacity Analytics
 Civic IX Type R 2015-2016

50 liters

Civic IX Type R | 2015-2016 has got the same fuel tank size as previous generation.

Civic IX Tourer (facelift) | 2014-2017

Fuel tank capacity Analytics
 Civic IX Tourer (facelift) 2014-2017

50 liters

Civic IX Tourer (facelift) | 2014-2017 has got the same fuel tank size as previous generation.

Civic IX Hatchback (facelift) | 2014-2017

Fuel tank capacity Analytics
 Civic IX Hatchback (facelift) 2014-2017

50 liters

Civic IX Hatchback (facelift) | 2014-2017 has got the same fuel tank size as previous generation.

Civic IX Tourer | 2013-2014

Fuel tank capacity Analytics
 Civic IX Tourer 2013-2014

50 liters

Civic IX Tourer | 2013-2014 has got the same fuel tank size as previous generation.

Civic IX | 2012-2014

Fuel tank capacity Analytics
 Civic IX 2012-2014

50 liters

Civic IX | 2012-2014 has got the same fuel tank size as previous generation.

Civic IX Sedan | 2012-2014

Fuel tank capacity Analytics
 Civic IX Sedan 2012-2014

50 liters

Civic IX Sedan | 2012-2014 has got the same fuel tank size as previous generation.

Civic VIII Type R | 2007-2010

Fuel tank capacity Analytics
 Civic VIII Type R 2007-2010

50 liters

Civic VIII Type R | 2007-2010 has got the same fuel tank size as previous generation.

Civic VIII sedan | 2006-2011

Fuel tank capacity Analytics
 Civic VIII sedan 2006-2011

50 liters

Civic VIII sedan | 2006-2011 has got the same fuel tank size as previous generation.

Civic 5D VIII | 2006-2011

Fuel tank capacity Analytics
 Civic 5D VIII 2006-2011

50 liters

Civic 5D VIII | 2006-2011 has got the same fuel tank size as previous generation.

Civic VII | 2001-2006

Fuel tank capacity Analytics
 Civic VII 2001-2006

50 liters

Civic VII | 2001-2006 has got the same fuel tank size as previous generation.

Civic VII Hatchback | 2001-2005

Fuel tank capacity Analytics
 Civic VII Hatchback 2001-200

50 liters

Civic VII Hatchback | 2001-2005 has got the same fuel tank size as previous generation.

Civic VII Fastback | 2001-2006

Fuel tank capacity Analytics
 Civic VII Fastback 2001-2006

50 liters

Civic VII Fastback | 2001-2006 has got the same fuel tank size as previous generation.

Civic VII Coupe | 2001-2006

Fuel tank capacity Analytics
 Civic VII Coupe 2001-2006

50 liters

Civic VII Coupe | 2001-2006 has got 5 liters less in its fuel tank than previous generation of 1998-2000.

Civic VI Wagon | 1998-2000

Fuel tank capacity Analytics
 Civic VI Wagon 1998-2000

55 liters

Civic VI Wagon | 1998-2000 has got 10 liters more in its fuel tank than previous generation of 1996-2001.

Civic VI Coupe | 1996-2001

Fuel tank capacity Analytics
 Civic VI Coupe 1996-2001

45 liters

Civic VI Coupe | 1996-2001 has got the same fuel tank size as previous generation.

Civic VI Hatchback | 1995-2001

Fuel tank capacity Analytics
 Civic VI Hatchback 1995-2001

45 liters

Civic VI Hatchback | 1995-2001 has got 10 liters less in its fuel tank than previous generation of 1995-2002.

Civic VI Fastback | 1995-2002

Fuel tank capacity Analytics
 Civic VI Fastback 1995-2002

55 liters

Civic VI Fastback | 1995-2002 has got 10 liters more in its fuel tank than previous generation of 1993-1996.

Civic V Coupe | 1993-1996

Fuel tank capacity Analytics
 Civic V Coupe 1993-1996

45 liters

Civic V Coupe | 1993-1996 has got the same fuel tank size as previous generation.

Civic V | 1991-1995

Fuel tank capacity Analytics
 Civic V 1991-199

45 liters

Civic V | 1991-1995 has got the same fuel tank size as previous generation.

Civic V Hatchback | 1991-1995

Fuel tank capacity Analytics
 Civic V Hatchback 1991-199

45 liters

Civic V Hatchback | 1991-1995 has got 10 liters less in its fuel tank than previous generation of 1991-1997.

Civic V Fastback | 1991-1997

Fuel tank capacity Analytics
 Civic V Fastback 1991-1997

55 liters

-