Mazda Xedos 9 Fuel Tank SizesXedos 9 (TA) | 1993-2001

 Xedos 9 (TA) 1993-2001

Fuel tank capacity
68 liters

Xedos 9 (TA) | 1993-2001

Fuel tank capacity Analytics
 Xedos 9 (TA) 1993-2001

68 liters